De vereniging stelt zich ten doel:

  • Het behartigen van de individuele en collectieve belangen van mensen die stotteren, ouders van stotterende kinderen en andere groeperingen die lid kunnen zijn van de vereniging in Nederland en voorzover mogelijk daarbuiten, voorzover deze belangen verband houden met stotteren.
  • Het bevorderen van een zo gunstig mogelijke situatie met betrekking tot de spraakhandicap stotteren, in het bijzonder in Nederland, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

Wij trachten dit doel onder andere te bereiken door:

  • Mensen die stotteren te steunen in alle activiteiten die zijn gericht op het oplossen van hun spraakmoeilijkheden, onder andere door het bieden van mogelijkheden tot onderlinge kontakten, het gezamenlijk werken aan ontspannen spreken en het uitgeven van een verenigingsorgaan
  • Ouders, verzorgers en andere naaste verwanten van mensen die stotteren te steunen in het oplossen van problemen die samenhangen met het stotteren of niet vloeiend spreken van hun naaste verwanten onder andere door het bieden van mogelijkheden tot onderlinge kontakten
  • Voorlichting te geven over stotteren onder andere middels het samenstellen, verspreiden en uitlenen van publicaties over stotteren, het houden van voordrachten en dergelijke
  • Het bevorderen van het ontstaan en instandhouden van goede en voldoende mogelijkheden tot behandeling en/of begeleiding van stotteraars en hun naaste verwanten.
  • Het bevorderen van de studie omtrent het stotteren onder andere ten aanzien van ontstaan, ontwikkeling, vroegtijdige onderkenning preventie en behandeling of begeleiding
  • Het behartigen van de belangen van leden op het terrein van de gezondheidsvoorzieningen in het algemeen, één en ander voor zover er een relatie bestaat met stotteren
  • Het aanknopen en onderhouden van kontakten met- casu quo het samenwerken met- instanties die kunnen bijdragen aan realisatie van de doelstellingen van de vereniging.